30.3.2016

Tampereella on järjestetty kotiseutukävelyitä jo kymmenen vuoden ajan

Tampereella jo kymmenen vuoden ajan järjestetyt kotiseutukävelyt saivat alkunsa aktiivisen kyläyhdistyksen haastettua muut yhdistykset kävelyjen järjestäjiksi vuonna 2006: ”Hyhkyn kyläyhdistys ry haastaa kaikki Tampereen kaupunginosakirjan kirjoittaneet ja muut alueelliset yhdistykset yhteistyöhön ja järjestämään kävelykierroksen omassa kaupunginosassaan. Tavoitteena on innostaa oman kaupunginosan väkeä tutustumaan alueensa historiaan. Historiaa tuntevat henkilöt voivat kerätä joukon, jota kuljettavat suunnitellun lenkin ympäri ja samalla kertovat rakennusten ja paikkojen historiaa.”

Kävelyillä on riittänyt väkeä. Kuva: Pilvi Tuomainen,
Vapriikin kuva-arkisto. 

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät järjestetään vuosittain syyskuun toisena viikonloppuna. Myös Tampereen kotiseutukävelyt järjestetään samaan aikaan ja ne ovatkin olleet jo pitkään osa päivien ohjelmaa. Viime vuosina kävelyajatus on levitetty koskemaan ympäristökuntia ja koko Pirkanmaata.

Kävelyitä koordinoi Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut, jonka koordinaattori tiedottaa tamperelaisille yhdistyksille ja Pirkanmaan kuntien kulttuurivastaaville mahdollisuudesta järjestää kävelyitä. Kulttuuriväki puolestaan jakaa viestiä omissa kunnissaan paikallisille yhdistyksille. Yhdistykset ilmoittautuvat mukaan ja toteuttavat kävelyt talkoilla kukin omalla tavallaan ja väellään.

Yhteismarkkinointi tukee yhdistysten omaa tiedotusta: kävelyistä ja niiden lähtöpaikoista ja -ajoista tiedotetaan paikallisissa lehdissä ja radiossa.

Kierrosten kohteina on ollut monenlaisia paikkoja.
Kuva: Pilvi Tuomainen, Vapriikin kuva-arkisto. 

Kotiseutukuukausi syyskuussa

Tampereella ja Pirkanmaalla on jo kolme kertaa vietetty kaupunginosien ja kotiseudun nimikkokuukautta syyskuussa. Paikallisia toimijoita on kannustettu järjestämään yhteisöllisiä kulttuuritapahtumia kylissä ja asuinalueilla lomien mentyä ja aktiivisen toimintakauden alettua.

Kotiseutukuukauden aikana alueen kaupungeissa ja kunnissa vietetään sekä kulttuuripalvelujen omia, että paikallisten toimijoiden ja kaupungin eri yksiköiden kanssa toteutettuja tapahtumia: kaupunginosien nimikkopäiviä, vuotuisjuhliin liittyviä tapahtumia, lasten ja perheiden tapahtumia, konsertteja, siivouspäiviä ja kirpputoreja. Syyskuun toisen viikonlopun kotiseutukävelyt ovat yksi kuukauden kohokohdista, joilla tutustutaan lähiseutuun ja sen historiaan, luonnonmaisemiin ja muutoksiin. Myös paikalliset koulut voivat opetussuunnitelmansa puitteissa tutustuttaa oppilaat omaan lähiympäristöönsä.

Seuraavaa kotiseutukuukautta vietetään Pirkanmaalla ensi syyskuussa, jolloin Euroopan kulttuuriympäristöpäivät huipentuvat 9.-11.9. teemalla Porukan paikat, yhteiset ympäristöt. Teema tuo esille erilaisia ryhmiä ja heille tärkeitä paikkoja ja kannustaa kaikenlaisia yhteisöjä huomioimaan ja hoitamaan omaa kulttuuriympäristöään. Tältä pohjalta on hyvä suunnitella myös kotiseutukävelyitä ja muita yhteisöllisiä kotiseututapahtumia. Kokoa oma porukkasi ja tutustuta kaikki yhteisiin ympäristöihin!

Teksti: Koordinaattori Ulla Majamaa, Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut. 

17.3.2016

Kulttuuriympäristöpäivien kansainvälinen toiminta on tiedon ja kokemuksien vaihtoa

European Heritage Days -ohjelmakokonaisuutta vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta peräti 50 maassa. Päivien tärkein toimintamuoto on yleisölle avoimet ovet ja kierrokset kohteissa, joihin yleensä on pääsymaksu tai rajoitettu pääsy, sekä kohteisiin liittyvät yleisöluennot ja kiertokäynnit. Päivien tavoitteena on tehdä tunnetuksi Euroopan maiden monimuotoista kulttuuriperintöä ja samalla vahvistaa eurooppalaista identiteettiä ja suvaitsevaisuutta.


·         European Heritage Days -ohjelman 50 osallistujamaan koordinaattorit
tapaavat vuosittain. Tapaamisten päämääränä on kehittää ohjelmaa ja sen
näkyvyyttä sekä vaihtaa tietoa toimintamalleista. Pienemmissä
tapaamisissa tavataan usein myös kunkin maan toimijoita ja eri
yhteisöjen edustajia.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien kansainvälistä toimintaa koordinoi Euroopan neuvosto yhdessä Euroopan komission kanssa. Joka maasta nimetyt koordinaattorit tapaavat vuosittain koordinaattoritapaamisissa eri puolilla Eurooppaa. Tapaamisissa vaihdetaan tietoa ja kokemuksia kunkin maan toimintamuodoista, tapahtumista sekä mahdollisista yhteisistä teemoista ja hankkeista.

Vuodesta 2015 lähtien ohjelman vuosikokouksissa on päätetty yhteisistä vuositeemoista ja viestinnän yhteisistä linjauksista. Lisäksi vuodesta 2014 lähtien koordinaattorien joukosta on valittu viisihenkinen ohjausryhmä, joka tekee aloitteita suurille yhteiskokouksille. Ohjausryhmän kokouksissa mm. suunnitellaan ohjelmakokonaisuuden kehitysaskelia ja vuosibudjetti. Lisäksi ohjausryhmän kullakin jäsenellä on vastuullaan oma työryhmä, joka kehittää, suunnittelee ja työstää jotakin ohjelman tiettyä osa-aluetta, kuten yhteisiä teemoja, tilastointia tai viestintää.


·         Yksi osa tapaamisia ovat retket kunkin isäntämaan
kulttuuriperintökohteisiin. Myös retkillä yksi pääpaino on
kohteita ylläpitävien ja käyttävien tahojen tapaamiset.

Tapaamisissa keskustellaan lisäksi laajemminkin eurooppalaisen kulttuuriperintötyön tulevaisuuden tavoitteista, vertaillaan eri maiden toimintamalleja, onnistumisia ja haasteita. Lisäksi kokousten yhteydessä tutustutaan kunkin isäntämaan kulttuuriperintöön ja -ympäristöihin, sekä niitä vaaliviin organisaatioihin ja yhteisöihin. Kokousten tärkeintä antia ovatkin erilaisten toimijoiden tapaamiset.

Teksti ja kuvat: Suomen Kotiseutuliiton järjestöpäällikkö Liisa Lohtander. 
Kirjoittaja on Suomen European Heritage Days -edustaja. Hän toimii tällä hetkellä myös ohjelman kansainvälisessä ohjausryhmässä.

3.3.2016

Keskuspuiston puolesta – toimintaa oman lähiympäristön puolustamiseksi

Helsingin Keskuspuiston 100-vuotisjuhlia vietettiin viime vuonna. Keskuspuisto on keskeinen osa laajempaa viheralueverkostoa, jonka merkitys on vahvistettu myös maakuntakaavassa.

Nyt joukko kaupunkilaisia on järjestäytynyt puolustamaan Keskuspuistoa. Keskuspuistoryhmä koostuu kaupunginosayhdistysten ja ympäristö- ja virkistysyhdistysten edustajista sekä asian tärkeäksi kokevista kaupunkilaisista. Ryhmä on syntynyt uhasta ja huolesta, jonka Helsingin yleiskaavaehdotus on synnyttänyt Keskuspuistolle. Ehdotuksessa on osoitettu Keskuspuistosta kymmeniä hehtaareja rakentamiselle.


Keskuspuistoryhmä järjestää Keskuspuisto-tapahtuman sunnuntaina 24.4.2016. Tapahtuma koostuu useasta tapahtumapisteestä Keskuspuistossa yleiskaavaehdotuksessa ehdotettujen kortteleiden rajoilla ja muuallakin. Tapahtumapisteissä kerätään nimiä Keskuspuistoa puolustavaan adressiin, jaetaan tietoa Keskuspuistosta ja yleiskaavasta ja järjestetään luontotoimintaa lapsille. Paikalla ovat muun muassa Kiertävä luontokoulu Naakka, Luonto-Liiton metsäryhmä, Lintutieteellinen yhdistys Tringa ja Miljoonan linnunpöntön kampanja.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksessa Helsingin uudeksi yleiskaavaksi esitetään Keskuspuiston alueelle huomattava määrä asunto- ja toimitilarakentamista. Ehdotukseen ei ole enää merkitty tarkasti Keskuspuiston rajoja. Yleiskaavakartan hehtaarin suuruisten ruutujen perusteella laskettuna rakentamiselle aiotaan osoittaa noin 55 hehtaaria Keskuspuistosta.


Yleiskaavaehdotuksen tavoitteena on se, että Helsingissä olisi vuonna 2050 noin 860 000 asukasta, kun kaupunkilaisia on nyt hiukan yli 600 000. Keskuspuistoryhmän mukaan asukasmäärän kasvaessa, myös viher- ja virkistysalueiden merkitys ja kulutus kasvaa.

Keskuspuistoryhmän järjestäytyminen ja toiminta on hieno esimerkki aktiivisten kansalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa omaan lähi- ja kulttuuriympäristöönsä. Omaan ympäristöön saa ja pitääkin vaikuttaa.


Keskuspuistoryhmä Facebookissa
Helsingin Keskuspuisto 

Kuvat: Keskuspuiston puolesta -Facebookryhmä.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien vuoden 2016 teema on Porukan paikat, yhteiset ympäristöt. Teemalla nostetaan esille erilaiset yhteisöt ja heidän toimintansa kulttuuriympäristön hyväksi.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...